Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Harmonogram zadań do realizacji w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

opracowany na rok akademicki 2018/2019

 

(zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 18.10.2018)

 

Planowane zadania

Odpowiedzialni za realizację

termin

Przygotowanie  raportu:

Ocena własna Wydziału za rok akademicki 2017/2018

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,

Kierownicy jednostek Wydziału,

Opiekunowie kół naukowych

grudzień 2018 – styczeń 2019

Ustalanie terminów konsultacji i przekazywanie ich do wiadomości studentów

Pracownicy naukowo- dydaktyczni
i dydaktyczni prowadzący zajęcia na wszystkich kierunkach Wydziału

pierwsze dwa tygodnie każdego semestru

Przygotowanie planów hospitacji na rok akademicki 2018/2019

Dziekan,

Kierownicy jednostek Wydziału

do 15 listopada 2018

Hospitowanie zajęć dydaktycznych

Dziekan, wskazani przez Dziekana pracownicy,

Kierownicy jednostek Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Kontrola realizacji zajęć dydaktycznych i obecności pracowników Katedry/Zakładu w wyznaczonych godzinach konsultacji

Kierownicy Katedr i Zakładów Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Monitorowanie zasobów bibliotecznych pod kątem dostępności literatury zalecanej w sylabusach poszczególnych przedmiotów

Koordynatorzy i prowadzący przedmioty na wszystkich kierunkach Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Monitorowanie i ocena infrastruktury wykorzystywanej
w procesie kształcenia

Zespół powołany przez Dziekana,

Nauczyciele akademiccy

w trakcie roku akademickiego

Analiza wyników ankiet funkcjonujących w systemie zapewnienia jakości kształcenia

Prodziekan ds. jakości kształcenia, Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Po zakończeniu semestrów

Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie pozyskiwania opinii o programach kształcenia i oczekiwanych kompetencjach absolwentów

Dziekan Wydziału w ramach Rady Społeczno – Gospodarczej, pracownicy jednostek Wydziału, w tym opiekunowie praktyk,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Przegląd programów kształcenia, w tym poprawności odniesienia efektów przedmiotowych do efektów kierunkowych, prawidłowości doboru metod kształcenia i metod oceniania do założonych efektów kształcenia

Rady programowe ds. kierunków studiów,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Przygotowanie koncepcji ich doskonalenia programów kształcenia na podstawie wniosków z analizy programów oraz zgłaszanych uwag
i opinii

Rady programowe ds. kierunków studiów,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Analiza programów studiów poszczególnych kierunków w celu uaktualnienia wykazu przedmiotów, które mogą być objęte procedurą potwierdzenia efektów uczenia się

Rady programowe ds. kierunków studiów

semestr zimowy

Przygotowanie w systemie U10 wersji elektronicznej sylabusów

Pracownicy Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Weryfikacja zgodności proponowanej przez nauczycieli akademickich problematyki prac dyplomowych z kierunkiem i specjalnością studiów oraz dyscypliną naukową promotora i jego dorobkiem naukowym

Prodziekan ds. jakości kształcenia

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rady programowe ds. kierunków studiów

październik 2018,

luty 2019

Ocena zgodności zakończonych prac dyplomowych z kierunkiem
i specjalnością studiów

Rady programowe ds. kierunków studiów Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

październik – listopad 2018

marzec – kwiecień 2019

Weryfikacja wszystkich prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym

Promotorzy prac dyplomowych

styczeń – luty 2019

maj – wrzesień 2019

Weryfikacja wszystkich prac doktorskich w systemie antyplagiatowym

Promotorzy prac doktorskich

po złożeniu przez doktorantów gotowych prac

Monitorowanie osiągnięć i postępów studentów

Prodziekan ds. Studenckich

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Pracownicy dziekanatu

po zakończonych semestrach

Organizacja i prowadzenie dni adaptacyjnych dla studentów przyjętych na I rok studiów

Prodziekan ds. studenckich,

opiekunowie I roku studiów

wrzesień 2019, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych

Spotkania z Samorządem Studentów Wydziału i starostami poszczególnych roczników

Prodziekan ds. studenckich

w trakcie roku akademickiego

Spotkania ze studentami poszczególnych roczników studiów

Opiekunowie roku

w trakcie roku akademickiego

Spotkania z opiekunami wszystkich roczników studiów

Prodziekan ds. studenckich

w trakcie roku akademickiego

Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie pozyskiwania opinii o programach kształcenia i oczekiwanych kompetencjach absolwentów

Dziekan Wydziału w ramach Rady Społeczno – Gospodarczej, pracownicy jednostek Wydziału, w tym opiekunowie praktyk,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Analiza raportu z badania losów zawodowych absolwentów

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

semestr letni

Opracowanie propozycji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na podstawie analizy raportu oceny własnej Wydziału, wyników studenckich ankiet oraz zgłaszanych uwag

Pracownicy Wydziału,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Doskonalenie procedur wydziałowych i ich aktualizacja w oparciu
o nowelizowane akty prawne

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Uzupełnianie i aktualizowanie informacji zawartych na wydziałowej stronie internetowej

Komisja ds. promocji

na bieżąco,

w trakcie roku akademickiego

Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne

i organizacyjne, w tym z zakresu jednolitego systemu antyplagiatowego oraz e-learningu

Pracownicy Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Wykonywanie zadań wynikających z bieżących potrzeb Wydziału związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Pracownicy Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Przygotowanie i przedstawienie na posiedzeniu Rady Wydziału sprawozdania z funkcjonowania n Wydziale wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w roku akademickim 2018/2019

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

wrzesień – październik 2019

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow