Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Harmonogram zadań do realizacji w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia opracowany na rok akademicki 2017/2018

(zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 19.10.2017)

 

Planowane zadania

Odpowiedzialni za realizację

termin

Przygotowanie  raportu:

Ocena własna Wydziału za rok akademicki 2016/2017

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,

Kierownicy jednostek Wydziału,

Opiekunowie kół naukowych

grudzień 2017 – styczeń 2018

Ustalanie terminów konsultacji i przekazywanie ich do wiadomości studentów

Pracownicy naukowo- dydaktyczni
i dydaktyczni prowadzący zajęcia na wszystkich kierunkach Wydziału

pierwsze dwa tygodnie każdego semestru

Przygotowanie planów hospitacji na rok akademicki 2017/2018

Dziekan,

Kierownicy jednostek Wydziału

do 15 listopada 2017

Hospitowanie zajęć dydaktycznych

Dziekan, wskazani przez Dziekana pracownicy,

Kierownicy jednostek Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Kontrola realizacji zajęć dydaktycznych i obecności pracowników Katedry/Zakładu
w wyznaczonych godzinach konsultacji

Kierownicy Katedr i Zakładów Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Monitorowanie zasobów bibliotecznych pod kątem dostępności literatury zalecanej
w sylabusach poszczególnych przedmiotów

Koordynatorzy i prowadzący przedmioty na wszystkich kierunkach Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Monitorowanie i ocena infrastruktury wykorzystywanej
w procesie kształcenia

Zespół powołany przez Dziekana,

Nauczyciele akademiccy

w trakcie roku akademickiego

Analiza wyników ankiet funkcjonujących w systemie zapewnienia jakości kształcenia

Prodziekan ds. jakości kształcenia,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

po zakończeniu semestrów

Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie pozyskiwania opinii o programach kształcenia i oczekiwanych kompetencjach absolwentów

Dziekan Wydziału w ramach Rady Społeczno – Gospodarczej, pracownicy jednostek Wydziału, w tym opiekunowie praktyk,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Przegląd programów kształcenia, w tym poprawności odniesienia efektów przedmiotowych do efektów kierunkowych, prawidłowości doboru metod kształcenia
i metod oceniania do założonych efektów kształcenia

Rady programowe ds. kierunków studiów,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Przygotowanie koncepcji ich doskonalenia programów kształcenia na podstawie wniosków z analizy programów oraz zgłaszanych uwag
i opinii

Rady programowe ds. kierunków studiów,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Przegląd i analiza programów kształcenia w tym poprawności odniesienia efektów przedmiotowych do efektów kierunkowych na studiach III stopnia

Kierownik studiów doktoranckich

Rada programowa studiów III stopnia

w trakcie roku akademickiego

Przygotowanie wersji elektronicznych sylabusów w systemie U10

Pracownicy Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Weryfikacja zgodności proponowanej przez nauczycieli akademickich problematyki prac dyplomowych z kierunkiem i specjalnością studiów oraz dyscypliną naukową promotora i jego dorobkiem naukowym

Prodziekan ds. jakości kształcenia

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Rady programowe ds. kierunków studiów

październik 2017,

luty 2018

Ocena zgodności zakończonych prac dyplomowych z kierunkiem
i specjalnością studiów

Rady programowe ds. kierunków studiów

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

październik – listopad 2017

marzec – kwiecień 2018

Weryfikacja wszystkich prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym

Promotorzy prac dyplomowych

styczeń – luty 2018

maj – wrzesień 2018

Weryfikacja wszystkich prac doktorskich w systemie antyplagiatowym

Promotorzy prac doktorskich

po złożeniu przez doktorantów gotowych prac

Monitorowanie osiągnięć i postępów studentów

Prodziekan ds. Studenckich

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Pracownicy dziekanatu

po zakończonych semestrach

Organizacja i prowadzenie dni adaptacyjnych dla studentów przyjętych na I rok studiów

Prodziekan ds. studenckich

wrzesień 2018, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych

Spotkania z Samorządem Studentów Wydziału i starostami poszczególnych roczników

Prodziekan ds. studenckich

w trakcie roku akademickiego

Spotkania ze studentami poszczególnych roczników studiów

Opiekunowie roku

w trakcie roku akademickiego

Spotkania z opiekunami wszystkich roczników studiów

Prodziekan ds. studenckich

w trakcie roku akademickiego

Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie pozyskiwania opinii o programach kształcenia i oczekiwanych kompetencjach absolwentów

Dziekan Wydziału w ramach Rady Społeczno – Gospodarczej, pracownicy jednostek Wydziału, w tym opiekunowie praktyk,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Analiza raportu z badania losów zawodowych absolwentów

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

semestr letni

Opracowanie propozycji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na podstawie analizy raportu oceny własnej Wydziału, wyników studenckich ankiet oraz zgłaszanych uwag

Pracownicy Wydziału,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Doskonalenie procedur wydziałowych i ich aktualizacja w oparciu
o znowelizowane akty prawne

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

w trakcie roku akademickiego

Uzupełnianie i aktualizowanie informacji zawartych na wydziałowej stronie internetowej

Komisja ds. promocji

na bieżąco,

w trakcie roku akademickiego

Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne

i organizacyjne

Pracownicy Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Wykonywanie zadań wynikających z bieżących potrzeb Wydziału związanych
z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Pracownicy Wydziału

w trakcie roku akademickiego

Przygotowanie i przedstawienie na posiedzeniu Rady Wydziału sprawozdania
z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w roku akademickim 2017/2018

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

wrzesień – październik 2018

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow