Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

 

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

  67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

  Erasmus code: PL RZESZOW02

PIC number - 984448830

 

 

Uniwersytet Rzeszowski otrzymał od Komisji Europejskiej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na cały okres trwania programu Erasmus+ (lata 2014 – 2020), która uprawnia naszą Uczelnię do udziału w programie Erasmus+. Lista instytucji z Kartą ECHE

 

Program Erasmus+ wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku,  wspierając edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. W ramacha Programu Erasmus+ znajdują się wcześniejsze programy: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

 

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. 12 grudnia opublikowano również zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik po programie.  W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.

 

W programie Erasmus+  sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały  trzy kluczowe akcje:

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

 

Akcje "specjalne": Jean Monnet, Sport - działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

 

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+

 

A. Kraje uczestniczące w programie (programme countries)

a. 28 państw członkowskich UE

b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia

c. Turcja

d. Była republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

 B. Kraje partnerskie (partner countries)

a. Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) - Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja

b. Pozostałe kraje - udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

programie Erasmus+ studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą się ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 

wyjazd na studia semestralne lub roczne do zagranicznej uczelni współpracującej z Uniwersytetem Rzeszowskim

wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji

 

 

 

STUDIA CZĄSTKOWE

 • okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od 1 do 2 semestrów (można ew. skrócić do min. 3 miesiący w uzasadnionych przypadkach)
 • student nie płaci czesnego na uczelni goszczącej go w ramach Erasmusa+
 • okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej
 • uczelnia macierzysta studenta, zobowiązuje się uznać studia za granicą (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczeń) za okres zastępujący porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • studenci mogą wyjechać na studia cząstkowe do uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Rzeszowski ma podpisaną umowę bilateralną.
 • pobyt za granicą w ramach Erasmusa+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • wyjeżdżając za granicę w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim
 • studenci otrzymują stypendium z Programu Erasmus+
 • studenci otrzymujący stypendium socjalne otrzymują stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - ci studenci mają status studentów Erasmusa+ z dofinansowaniem zerowym
 • stypendium PO WER może być przyznane również studentom niepełnosprawnym
 • zasady przyznawania stypendium
 • stypendium nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Stypendia UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem studiów zagranicznych

 

 

 

PRAKTYKA

 • okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy 
 • praktyki mogą stanowić integralną część szkolenia zawodowego studentów lub wspierać ich wejście na rynek pracy
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • pobyt za granicą w ramach Erasmusa+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
 • studenci mogą wyjechać do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa+. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.
 • studenci sami mogą uczestniczyć w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć praktykę
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • wyjeżdżając za granicę w ramach Programu Erasmus+ student nie może być na urlopie dziekańskim
 • absolwenci mogą wyjechać i wrócić na/z praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów
 • studenci i absolwenci otrzymują stypendium z Programu Erasmus+
 • studenci otrzymujący stypendium socjalne otrzymują stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - ci studenci mają status studentów Erasmusa+ z dofinansowaniem zerowym
 • stypendium PO WER może być przyznane również studentom niepełnosprawnym
 • zasady przyznawania stypendium
 • stypendium nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Stypendia UE są przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem praktyki

 

Gdzie można, a gdzie nie można wyjechać na praktykę

 

Oferty praktyk dla studentów

 

NOWOŚĆ w programie Erasmus+ !!!

W nowym programie możliwe jest skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci mogą wyjechać na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). Uczelnie mogą jednak traktować w sposób uprzywilejowany studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą. Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dany student otrzymał w przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów. Inne rodzaje mobilności, takie jak praktyki Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” lub wolontariat europejski w ramach programu „Młodzież w działaniu”, nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu maksymalnego okresu 12 miesięcy przypadającego na jeden cykl studiów wyższych lub praktyki zawodowej w programie Erasmus+.

 

 

Jak zostać studentem ERASMUSA+ 
O stypendium Erasmusa+ mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • posiadają średnią ocen min. 3,5
 • mają zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • posiadają certyfikaty znajomości języka obcego
 • potrafią porozumiewać się w języku obcym
 • przedstawią pozytywną opinię merytoryczną pracownika dydaktyczno - naukowego UR (najlepiej opiekuna roku)
 • uczestniczą aktywnie w życiu uczelni, opiekują się studentami Erasmusa studiującymi w UR
 • chętnie nauczą się kolejnego języka obcego
 • pragną poznać nowe kraje, ludzi i ich kulturę

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Programu ERASMUS+ należy:

 

 • być studentem Uniwersytetu Rzeszowskiego, zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora;
 • mieć zaliczony pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia, jeśli wyjazd ma nastąpić na drugim roku akademickim studenta;
 • być na ostatnim roku studiów, aby wyjechać na praktykę jako absolwent UR.

 

Na studia lub praktykę można wyjechać mając status studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego:

- po I roku studiów pierwszego stopnia,

- od 1 października pierwszego semestru studiów drugiego stopnia

 

Pierwszeństwo w wyjeździe na studia lub praktykę mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy oraz studenci UR (absolwenci w drugiej kolejności).

Podstawowym kryterium kwalifikowania studentów jest średnia ocen na danym kierunku studiów. Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę również pozostałe kryteria, a w wyborze miejsca studiów czy praktyki weźmie pod uwagę najpierw średnią ocen, a następnie to z kim student/tka chce wyjechać.

 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pt. „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, UR będzie finansował mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia i praktykę oraz mobilność studentów wyjeżdżających na studia i praktykę posiadających uprawnienia do stypendium socjalnego. Więcej informacji znajduje siętutaj

 

Program Erasmus+ oferuje studentom testy biegłości językowej i kursy językowe on-line, czyli OLS (Online Linguistic Support) tzn. narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. 

OLS jest obowiązkowy dla studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/ roboczym (praktyki) jest: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki lub włoski. W kolejnych latach planowane jest stopniowe rozszerzanie systemu o następne oficjalne języki UE.

Studenci ok. miesiąc przed wyjazdem za granicę będą zobowiązani wypełnić test językowy on-line oraz na zakończenie pobytu w instytucji partnerskiej. Studentom zostanie również przydzielona licencja na kurs on-line. Więcej informacji.

 

 

Więcej informacji na temat regulaminu i zasad funkcjonowania programu pod linkiem

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia

 

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Erasmusa i Studiów w Języku angielskim jest dr Maciej Kluz 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow